k-med

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych pacjentów, osób przez nich upoważnionych lub działających w ich imieniu.

Zasady zostały opracowane na podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest K-MED Gabinety Medyczne i Stomatologiczne, ul. Garncarska 12, 64-500 Szamotuły, tel. 61 29 29 036, adres email: rejestracja@k-med.pl

CELE PRZETWARZANIA
3. K-MED przetwarza dane osobowe pacjenta w celu:
1) podjęcia na żądanie pacjenta lub osoby działającej w jego imieniu działań zmierzających do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych (w tym ustalenia tożsamości pacjenta, rejestracji pacjenta, przekazywania informacji o planowanych wizytach, odwołaniu lub zmiany terminu wizyty) (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
2) udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych (w tym postawienia diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zapewnienia profilaktyki zdrowotnej) (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
3) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
4) realizacji praw pacjentów (np. w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej lub udzielenia im informacji o stanie zdrowia pacjenta) (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
5) wypełnienia ciążących na gabinetach innych obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
6) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
7) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów gabinetów, tj. na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych K-MED (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8) ochrony żywotnych interesów pacjentów (art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO);
9) prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. K-MED przetwarza dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu (np. przedstawiciele ustawowi) w celu:
1) ustalenia uprawnienia takiej osoby, w tym do działania w imieniu pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) wypełnienia ciążących na K-MED innych obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów K-MED, tj. na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
5. Dane dotyczące zdrowia pacjentów mogą być przetwarzane w celu marketingu i promocji usług K-MED wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody pacjenta (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).


 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
6. Dane osobowe pacjenta oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez K-MED następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
1) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z K-MED przy realizacji usług udzielenia świadczeń zdrowotnych,
2) podmiotom świadczącym na rzecz K-MED usługi z zakresu w rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie K-MED;
3) podmiotom świadczącym na rzecz K-MED usługi w obszarze marketingowym;
4) podmiotom świadczącym na rzecz K-MED usługi prawne lub doradcze;
5) innym podmiotom, którym K-MED powierzył przetwarzanie danych osobowych;
6) innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA
7. Dane osobowe pacjentów przechowywane są przez K-MED przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
1) działań zmierzających do udzielenia lub udzielenia świadczeń zdrowotnych – do czasu zakończenia realizacji tych świadczeń, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń K-MED;
2) ochrony żywotnych interesów pacjentów – w okresie koniecznym dla zapewnienia tej ochrony.
8. Dane osobowe pacjentów oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu przechowywane są przez K-MED przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
1) prowadzenia dokumentacji medycznej – w większości przypadków przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; w niektórych przypadkach prawo nakłada na K-MED obowiązek przechowywania dokumentacji w dłuższym (np. 30 lat w przypadku zgonu pacjenta) lub krótszym okresie (np. 2 lub 5 lat w przypadku skierowań);
2) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
3) wypełnienia innych ciążących na K-MED obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, w tym realizacji praw pacjentów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez K-MED;
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa;
5) marketingu usług oferowanych przez K-MED – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
6) komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;
7) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez K-MED – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;
8) opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
9. Jeżeli K-MED przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez lub w imieniu osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INNE PRAWA
10. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez K-MED, przysługuje prawo do:
1) uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez K-MED a także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
2) sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);
3) usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
5) przenoszenia swoich danych do innego administratora (art. 20 RODO).

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
11. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez K-MED, ma prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów K-MED, w tym profilowania. W takim przypadku K-MED może przetwarzać dane tej osoby, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
12. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
13. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez K-MED, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
14. Źródłem danych osobowych pacjenta jest pacjent lub osoba działająca w jego imieniu.
15. Źródłem danych osobowych osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu jest pacjent lub osoba, której dane dotyczą.

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH
16. Podanie przez pacjenta danych, w tym dotyczących zdrowia, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania K-MED może odmówić pacjentowi udzielenia jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych.
17. Podanie przez pacjenta osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działania w imieniu pacjenta.

PROFILOWANIE
18. Podane przez pacjenta dane mogą być przedmiotem profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania. Profilowanie może stanowić podstawę decyzji podejmowanych przez K-MED. Dotyczy to przypadku profilowania na potrzeby marketingu usług K-MED. Polega ono na tym, że w oparciu o informacje dotyczące pacjenta (np. informacje dotyczące wieku, płci, czy też informacje o odbytych wizytach) K-MED może tworzyć profile preferencji pacjentów i dostosowywać do nich usługi lub informacje przekazywane pacjentom (np. pacjenci mogą być informowani o promocjach dotyczących usług K-MED, z których wcześniej korzystali).
19. W przypadku danych dotyczących zdrowia pacjenta, oparcie decyzji na profilowaniu jest dopuszczalne, o ile pacjent udzielił wyraźnej zgody a K-MED zapewnia mu ochronę jego praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Pacjent ma także prawo domagania się od K-MED ingerencji ludzkiej w podejmowane decyzje, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz prawo do zakwestionowania takiej decyzji.


  MediRaty to pierwszy w Polsce program finansowania („pożyczka medyczna”) płatnych usług medycznych skierowany wyłącznie do branży medycznej. Szeroki wachlarz finansowanych zabiegów oraz bardzo dogodne warunki sprawiają, że MediRaty doskonałym rozwiązaniem dla Pacjenta, który potrzebuje skorzystać z usług medycznych na najwyższym poziomie, ale bez zbędnego obciążania budżetu domowego czy czekania w kolejce.

 

 • Co wyróżnia MediRaty

  Minimum formalności: wystarczy zgłoszenie telefoniczne lub przez formularz elektroniczny.

 • Możliwość uzyskania finansowania do 50 000 po standardowej weryfikacji telefonicznej (ok. 15 min.) i podpisaniu umowy dostarczonej przez kurieranawet w dniu zgłoszenia.

 • Brak wstępnych opłat i najniższe oprocentowanie.

 • Długi okres spłaty: do 5 lat (60 miesięcy).

 • Jak uzyskać finansowaniekrok po kroku

 • K- MED ustala koszt leczenia bezpośrednio z Pacjentem.

 • Konsultant MediRaty kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie, weryfikuje jego zdolność kredytową i przedstawia indywidualną ofertę ratalną.

 • Pacjent, który zaakceptował ofertę otrzymuje od kuriera umowę do podpisania.

 • Po podpisaniu umowy na konto MedGastr przekazywane środki finansowe a Pacjent może rozpocząć leczenie.


Na przestrzeni 10 lat stworzyliśmy mocny i niezawodny zespół

Na przestrzeni 10 lat stworzyliśmy mocny i niezawodny zespół

Zespół K -MED kierowany przez dr Macieja Kaczmarka, to wysoko wyspecjalizowani lekarze stomatolodzy, profesjonalnie przeszkolone asystentki stomatologiczne, dyplomowane higienistki stomatologiczne oraz rejestratorki medyczne.

Lekarze K- MED to grupa ludzi, którzy wykonują swoją pracę z pasją. Wszyscy członkowie przez lata zdobywali cenne doświadczenie lecząc pacjentów oraz szkoląc się w kraju i za granicą. Jednocześnie wiedząc, iż mamy uznanie wśród pacjentów, wychodząc  naprzeciw ich oczekiwaniom, co stanowi dla nas poważne wyzwanie, bierzemy ustawicznie udział w sympozjach, konferencjach, szkoleniach i warsztatach praktycznych, aby móc zapewnić Państwu najlepszy komfort zdrowotny i estetyczny, który skutecznie wpływać będzie na jakość pracy lekarza. Jednocześnie staramy się aby nasze gabinety były wyposażone w sprzęt pozwalający na najwyższą jakość świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi osiągnięciami i wytycznymi nowoczesnej stomatologii.

W K- MED każdy lekarz dentysta specjalizuje się w swojej dziedzinie, dlatego też siadając na fotel pacjent moze być przekonany, że znajduje się w dobrych rękach a usługi będą wykonywane z najwyższą starannością .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

 

K- MED to kompleks gabinetów stomatologicznych, który powstał w 2005r. Stworzony z pasji i zamiłowania. Udało nam się, ponieważ osiągnięcie jak najlepszych efektów leczenia jest naszym nadrzędnym celem. Naszą misją jest profesjonalna opieka oparta o doświadczenie wysoko wyspecjalizowanych lekarzy, połączona z dbałoscią o zdrowie i komfort pacjenta.

Zasadniczą ideą K- MED jest przywracanie zdrowia jamy ustnej poprzez wykrywanie i eliminowanie patologii z wyraźnym naciskiem na propagowanie higieny jamy ustnej jako jednego z najistotniejszych czynników wpływających na dobre efekty leczenia i utrzymanie zdrowia jamy ustnej. Staramy się wykonywać swoją pracę niwelując poziom stresu pacjentów tak, aby pobyt w naszej placówce był dla pacjenta miłym przeżyciem. Dążac do wytyczonych celów dokładamy wszelkich starań wykorzystując najjlepsze dla pacjenta rozwiązania oraz dbając by wszystko w naszych gabinetach sprzyjało miłej i pogodnej atmosferze- grono życzliwych lekarzy, komfortowe i oddzielne gabinety, najwyzszej jakosci urządzenia.

Dziś K- MED oferuje pełną gamę usług dentystycznych dając satysfakcję nam i pacjentom.

Serdecznie zapraszamy.