Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych pacjentów, osób przez nich upoważnionych lub działających w ich imieniu.

Zasady zostały opracowane na podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest K-MED Gabinety Medyczne i Stomatologiczne, ul. Garncarska 12, 64-500 Szamotuły, tel. 61 29 29 036, adres email: rejestracja@k-med.pl

CELE PRZETWARZANIA
3. K-MED przetwarza dane osobowe pacjenta w celu:
1) podjęcia na żądanie pacjenta lub osoby działającej w jego imieniu działań zmierzających do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych (w tym ustalenia tożsamości pacjenta, rejestracji pacjenta, przekazywania informacji o planowanych wizytach, odwołaniu lub zmiany terminu wizyty) (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
2) udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych (w tym postawienia diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zapewnienia profilaktyki zdrowotnej) (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
3) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
4) realizacji praw pacjentów (np. w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej lub udzielenia im informacji o stanie zdrowia pacjenta) (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
5) wypełnienia ciążących na gabinetach innych obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
6) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
7) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów gabinetów, tj. na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych K-MED (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8) ochrony żywotnych interesów pacjentów (art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO);
9) prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. K-MED przetwarza dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu (np. przedstawiciele ustawowi) w celu:
1) ustalenia uprawnienia takiej osoby, w tym do działania w imieniu pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) wypełnienia ciążących na K-MED innych obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów K-MED, tj. na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
5. Dane dotyczące zdrowia pacjentów mogą być przetwarzane w celu marketingu i promocji usług K-MED wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody pacjenta (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).


 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
6. Dane osobowe pacjenta oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez K-MED następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
1) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z K-MED przy realizacji usług udzielenia świadczeń zdrowotnych,
2) podmiotom świadczącym na rzecz K-MED usługi z zakresu w rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie K-MED;
3) podmiotom świadczącym na rzecz K-MED usługi w obszarze marketingowym;
4) podmiotom świadczącym na rzecz K-MED usługi prawne lub doradcze;
5) innym podmiotom, którym K-MED powierzył przetwarzanie danych osobowych;
6) innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA
7. Dane osobowe pacjentów przechowywane są przez K-MED przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
1) działań zmierzających do udzielenia lub udzielenia świadczeń zdrowotnych – do czasu zakończenia realizacji tych świadczeń, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń K-MED;
2) ochrony żywotnych interesów pacjentów – w okresie koniecznym dla zapewnienia tej ochrony.
8. Dane osobowe pacjentów oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu przechowywane są przez K-MED przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
1) prowadzenia dokumentacji medycznej – w większości przypadków przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; w niektórych przypadkach prawo nakłada na K-MED obowiązek przechowywania dokumentacji w dłuższym (np. 30 lat w przypadku zgonu pacjenta) lub krótszym okresie (np. 2 lub 5 lat w przypadku skierowań);
2) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
3) wypełnienia innych ciążących na K-MED obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, w tym realizacji praw pacjentów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez K-MED;
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa;
5) marketingu usług oferowanych przez K-MED – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
6) komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;
7) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez K-MED – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;
8) opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
9. Jeżeli K-MED przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez lub w imieniu osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INNE PRAWA
10. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez K-MED, przysługuje prawo do:
1) uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez K-MED a także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
2) sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);
3) usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
5) przenoszenia swoich danych do innego administratora (art. 20 RODO).

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
11. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez K-MED, ma prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów K-MED, w tym profilowania. W takim przypadku K-MED może przetwarzać dane tej osoby, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
12. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
13. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez K-MED, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
14. Źródłem danych osobowych pacjenta jest pacjent lub osoba działająca w jego imieniu.
15. Źródłem danych osobowych osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu jest pacjent lub osoba, której dane dotyczą.

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH
16. Podanie przez pacjenta danych, w tym dotyczących zdrowia, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania K-MED może odmówić pacjentowi udzielenia jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych.
17. Podanie przez pacjenta osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działania w imieniu pacjenta.

PROFILOWANIE
18. Podane przez pacjenta dane mogą być przedmiotem profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania. Profilowanie może stanowić podstawę decyzji podejmowanych przez K-MED. Dotyczy to przypadku profilowania na potrzeby marketingu usług K-MED. Polega ono na tym, że w oparciu o informacje dotyczące pacjenta (np. informacje dotyczące wieku, płci, czy też informacje o odbytych wizytach) K-MED może tworzyć profile preferencji pacjentów i dostosowywać do nich usługi lub informacje przekazywane pacjentom (np. pacjenci mogą być informowani o promocjach dotyczących usług K-MED, z których wcześniej korzystali).
19. W przypadku danych dotyczących zdrowia pacjenta, oparcie decyzji na profilowaniu jest dopuszczalne, o ile pacjent udzielił wyraźnej zgody a K-MED zapewnia mu ochronę jego praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Pacjent ma także prawo domagania się od K-MED ingerencji ludzkiej w podejmowane decyzje, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz prawo do zakwestionowania takiej decyzji.